Thông tin công bố

KHD - Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

KHD - Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây