Thông tin công bố

KHD - Thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

KHD - Thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH: Xem tại đây