Thông tin công bố

KHD - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

KHD - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại đây