Thông tin công bố

KHD - Thống báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

KHD - Thống báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Xem tại đây