Thông tin công bố

KHD - CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn CSH.

KHD - CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn CSH: Xem tại đây