Báo cáo tài chính

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán: Xem tại đây