Báo cáo tài chính

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét: Xem tại đây