Báo cáo tài chính

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30.06.2020

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30.06.2020: Xem tại đây