Báo cáo tài chính

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

KHD - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét: Xem tại đây