Thông tin công bố

KHD - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

KHD - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH: Xem tại đây